hypnotherapie Tilburg en omstreken logo

Hypnotherapie in Tilburg e.o.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Praktijk ‘HypnoprevenT’

In ‘Praktijk HypnoprevenT’ werk ik principieel vanuit wederzijds vertrouwen, dat is de basis voor succesvolle therapie. Daarmee lijkt het hebben van algemene voorwaarden in tegenstrijd. Het hebben van algemene voorwaarden en het ondertekenen daarvan is inmiddels verplicht. Op 1 April 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de patiënt/cliënt ten opzichte van artsen, verloskundigen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om patiënten/cliëntendossiers aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, geheimhouding van patiënten/cliëntengegevens.
Alle hypnotherapeuten, lid van Nederlandse Beroepsvereniging (NBVH) zijn gehouden aan het ‘Reglement Beroepscode’ van de NBVH. Zij vallen onder het reglement Tucht- en klachtrecht van de NBVH tel: 010-4667227

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Praktijk HypnoprevenT: de opdrachtnemer Praktijk HypnoprevenT is een eenmans-zaak, gevestigd in ‘het Kloosterhuis’ aan het St.Willebrordplein 4, 5014 BX Tilburg. Praktijk HypnoprevenT gebruikt deze algemene voorwaarden voor het aanbieden van haar diensten.
• Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de overeenkomst schriftelijk is aangegaan (of mondeling/schriftelijk heeft aangevraagd) tot het verrichten van diensten door Praktijk HypnoprevenT.
• Diensten: alle door Praktijk HypnoprevenT aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, training, therapie en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin van het woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
• Cliënt: degene die deelneemt aan een begeleidings-, therapeutisch- of coachingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.
• Partijen: iedere (rechts)persoon of organisatie die met Praktijk HypnoprevenT een overeenkomst is aangegaan, waaronder opdrachtgever en cliënt.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, affertes en overeenkomsten waarbij Praktijk HypnoprevenT diensten aanbiedt of levert. Van deze voorwaarden kan slechts geldig worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
2. Niet alleen Praktijk HypnoprevenT maar ook alle personen of ondernemngen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Praktijk HypnoprevenT uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
1. Met Praktijk HypnoprevenT gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Praktijk Hypno-prevenT gehouden is zijn verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zolgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen door Praktijk HypnoprevenT verlangd kan worden. Praktijk HypnoprevenT is gehouden aan de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen voor therapeuten zoals door de NBVH en RBCZ deze hanteren.
2. De cliënt draagt er zorg voor dat de behandelingsovereenkomst en cliëntgegevens uiterlijk na de eerste sessie aan Praktijk HypnoprevenT worden verstrekt. Indien deze niet tijdig aan Praktijk HypnoprevenT zijn verstrekt, heeft Praktijk HypnoprevenT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Praktijk HypnoprevenT behoudt zich het recht om opdrachtgever en/of cliënten te weigeren en zal, indien zulks het geval is, de reden opgeven.
4. Praktijk HypnoprevenT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Praktijk HypnoprevenT is uit gegaan van door de opdrachtgever en/of cliënt verstrekte onjuiste gegevens en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Praktijk HypnoprevenT kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien de behandelovereenkomst om welke reden dan ook niet is ondertekend, is deze toch bindend voor beide partijen, zodra er een afspraak is gemaakt voor een consult anders dan een kennismakingsgesprek.

Artikel 4. Contractduur en opzegging
1. De overeenkomst tussen Praktijk HypnoprevenT en opdrachtgever kan door beide partijen op ieder willekeurig moment, met inachtneming van artikel 5 en 6, en zonder opgaaf van redenen worden opgezegd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 5. Annulering
1. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van de therapie, begeleiding- of coaching traject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Praktijk HypnoprevenT anders rechtvaardigen.
2. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst door de cliënt, diens vertegenwoordiger of de opdrachtgever. In geval van een afspraak op de maandag geldt een annuleringstermijn van uiterlijk vrijdag tot 18:00 uur voorafgaand aan de afspraak. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is Praktijk HypnoprevenT gerechtigd om het volledig tarief gelijk aan eenmaal het uurtarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
3. In geval van overlijden van bloed- of aanverwanten, bestaat de gelegenheid tot 2 uur voor de behandeling kosteloos te annuleren. In geval van afmelding door ziekte tot 2 uur voor de behandeling is Praktijk HypnoprevenT gerechtigd 15 Euro in rekening te brengen. In geval van bedrog of misleiding worden de kosten volledig in rekening gebracht.
4. Praktijk HypnoprevenT behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op voorschrift van een arts). Indien een cliënt bij aanvang van de sessie of training, onder invloed lijkt te zijn van bovengenoemde middelen, heeft Praktijk HypnoprevenT het recht de sessie te annuleren en worden de kosten volledig in rekening gebracht.

Artikel 6. Betaling en incasso
1. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden de factuur van Praktijk HypnoprevenT binnen 15 dagen na dagtekening te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de in lid1. gestelde termijn heeft betaald, is de opdrachtgever zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door de opdrachtgever verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 0,9% per maand of een gedeelte daarvan.
3. Indien na een tweede termijn van 15 dagen betaling uitblijft, is Praktijk HypnoprevenT gerechtigd de vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtigde weg te incasseren. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte, komen voor rekening van opdrachtgever. Als lid van de NBVH maakt Praktijk HypnoprevenT gebruik van Medicas incasso-bureau, voor de voorwaarden zie de website van Medicas
4. Bij achterstallige betaling van maximaal drie sessies zal de therapie worden gestopt tot aan de betaling is voldaan.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. Praktijk HypnoprevenT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door Praktijk HypnoprevenT verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Praktijk HypnoprevenT.
2. De cliënt is voor, tijdens en na de behandeling volledig verantwoordelijk voor zijn/haar psychosociaal handelen en welzijn.
3. Elke aansprakelijkheid van Praktijk HypnoprevenT voor bedrijfsschade of andere (in)directe schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
4. Schade veroorzaakt door de cliënt aan interieur, meubels of kleding kan volledig op cliënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers worden verhaald.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Opdrachtgever en/of cliënt past interventies waarvan zij hebben kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd, worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen. Ook het ter beschikking gestelde materiaal dient alleen door de cliënt gebruikt te worden en mag onder geen beding gedupliceerd of verspreid worden onder derden.
2. Alleen na nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van Praktijk HypnoprevenT kan de in lid 1. benoemde voorwaarden worden afgeweken.

Artikel 9. Persoonsgegevens en Privacy
1. Conform de wettelijke plicht opgelegd door de WGBO is het noodzakelijk dat Praktijk HypnoprevenT een dossier aanlegt. Het dossier van een cliënt bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Alleen na expliciete toestemming van cliënt zullen gegevens worden opgevraagd bij een andere zorgverlener en opgenomen in het dossier.
2. Praktijk HypnoprevenT doet haar uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Praktijk HypnoprevenT zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens en zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Alleen uw behandelende therapeut heeft toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit het dossier van de cliënt kunnen, met expliciete toestemming van de cliënt, gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren of voor het gebruik tijdens waarneming. De gegevens uit het dossier van de cliënt kunnen, na anonomiseren gebruikt worden tijdens intercollegiale toetsing. Een andere reden van gebruik van uw gegevens kan alleen na expliciete toestemming van de cliënt.
3. Indien cliënt niet de opdrachtgever is worden alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie gedeeld met de opdrachtgever. Overige informatie uit het dossier wordt alleen na expliciete toestemming van de cliënt gedeeld met de opdrachtgever.
4. Op facturen worden door Praktijk HypnoprevenT of de administrateur alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor declaratie bij een zorgverzekeraar vermeld: naam, adres, en woonplaats, geboortedatum, datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling (zoals bijvoorbeeld consult hypnotherapie) en de kosten van het consult.
5. Het cliëntendossier blijft conform de WGBO 15 jaar bewaard, en zijn alleen door Praktijk HypnoprevenT toegankelijk. Na 15 jaar en eerder op expliciet verzoek, schriftelijk, verzoek van de cliënt zal het dossier worden vernietigd.
6. Door het aangaan van een overeenkomst met Praktijk HypnoprevenT wordt aan Praktijk HypnoprevenT conform lid 1 t/m 5, toestemming verleend voor bewerking van de uit de overeenkomst met Praktijk HypnoprevenT verkregen persoonsgegevens.
7. In het geval van dreigend gevaar voor de cliënt en/of voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Praktijk HypnoprevenT zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

Artikel 10. Klachten en geschillen
1. Praktijk HypnoprevenT is als lid van de NBVH aangesloten bij de geschillencommissie SCAG.
2. Bij een klacht dient de cliënt en/of opdrachtgever in eerste instantie contact op te nemen met Praktijk HypnoprevenT. Indien dit onvoldoende resultaat oplevert of cliënt en/of opdrachtgever een zodanige klacht heeft dat deze niet met Praktijk HypnoprevenT besproken kan worden kan via het secretariaat van de NBVH contact opgenomen worden met de klachtencommissie. Meer informatie omtrent de klachtenprocedure en regelgeving is te vinden op de website van de NBVH en SCAG.