hypnotherapie Tilburg en omstreken logo

Hypnotherapie in Tilburg e.o.

Privacy verklaring

Algemene gegevens praktijk Zie praktijkgegevens: Klik hier

‘HypnoprevenT’ Praktijk voor Moderne Hypnotherapie en Leefkwaliteit Therapeut: Jan van Berkel

Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens: Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
• Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens: als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, voor het opstellen van een factuur.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelingsovereen-komst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Gegevens na aanmelding via de website
Indien aanmelding door u is gedaan middels het Contactformulier op de website www.hypnoprevent.nl wordt deze na ontvangst van het Contactformulier per direct uitgeprint en de mail met Contactformulier per direct ‘permanent’ verwijdert. Aan de hand van het Contactformulier wordt u telefonisch benadert voor een te maken afspraak tenzij u in reactie op mijn mail in verband met het ontvangen contactformulier in de mail retour aan mij, heeft aangegeven uit welke optie u hebt gekozen voor dag, datum en tijd van afspraak.

Gegevens op de zorgnota(factuur)
Op de zorgnota(factuur) die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u de nota (factuur) kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Betreffende gegevens zorgnota (factuur)
• Uw naam, adres, woonplaats en postcode
• Uw geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling als volgt: Consult hypnotherapie of wanneer het de intake betreft als volgt: Intake hypnotherapie
• De kosten van het consult of intake, factuurnummer, factuurdatum

Dit document is opgesteld aan de hand van de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).